Nieuws Boek Boerderijen st.

21 november 2020

Onze bestuursleden Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra schreven het prachtige boek: 'Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem'. Het is gebaseerd op een aantal jaren onderzoek en bezoeken aan vele boerenerven, met als resultaat een rijk geïllustreerd boek waarin vroegere specifieke opstallen en versieringen in hun functies zijn vastgelegd.

Rudolf reikt het boek uit aan CdK Arno Brok aan met behulp van een graanschep. Foto: H. van Dokkumburg

Ook de recensies zijn lovend: zo verscheen in LC op 5 november een prachtig artikel, over twee pagina's, met daarbij ook prachtige afbeeldingen. Hierbij de link (voor abonnees van LC): https://www.lc.nl/friesland/Wat-zijn-toch-al-die-raadselachtige-hokjes-en-ru%C3%AFnes-op-de-erven-van-historische-boerderijen-26162972.html.

We bieden onze donateurs graag het boek aan. Een groot deel van jullie heeft het boek al bemachtigd, maar voor wie dat nog niet heeft gedaan, hierbij nog eenmaal een uitleg over de manier waarop u het boek kunt verkrijgen. Voor de zekerheid merken we op dat er per donateur één boek beschikbaar is en dat we bijhouden wie het boek al heeft opgehaald.

1) Ophalen van het boek

U kunt het boek op 28 november a.s. afhalen in het Fries Landbouwmuseum, tussen 13.00 en 15.00 uur. Het adres is: De Felling 6 te Leeuwarden.

We merken voor de zekerheid op dat het museum vanwege een verbouwing verder niet geopend is voor bezichtiging.

Ook is in één van de eerdere berichten per abuis 21 november (vandaag) genoemd als dag om het boek af te halen. Dit klopt helaas niet; het boek kan alleen 28 november worden afgehaald.

2) Bestellen van het boek

U kunt het boek ook bestellen in de (speciaal voor dit boek ingerichte) webshop: https://boerderijenstichtingfryslan.myonline.store/.

Als u klikt op het tabblad 'koop hier het boek', vervolgens klikt op de foto van het boek, en vervolgens gaat naar 'voeg toe aan winkelwagen', vindt u bij het afrekenen een veld met 'Kortingscode'. Als u daar de code, speciaal voor donateurs, invult en op de plus (+) klikt, wordt de korting verrekend.

De code is: DonateurBSF2020

U betaalt vervolgens alleen nog de verzendkosten: € 6,-. U kunt uw adresgegevens invoeren en binnen 3-5 werkdagen krijgt u het boek toegezonden.

Nog een boek kopen?

Mocht u nog graag een boek kado willen doen, dan kan het boek ook in de webshop worden gekocht, maar ook bij:

- diverse boekhandels in Friesland;
- AFÛK te Leeuwarden;
- het Fries Landbouwmuseum;

Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem, Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra, Uitgeverij Louise/Boerderijenstichting Fryslân, 2020, 192 p. ISBN 978-94-91536-75-5.

Mocht u nog graag een boek kado willen doen, dan kan het boek ook in de webshop worden gekocht, maar ook bij:

- diverse boekhandels in Friesland;
- AFÛK te Leeuwarden;
- het Fries Landbouwmuseum;

Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem, Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra, Uitgeverij Louise/Boerderijenstichting Fryslân, 2020, 192 p. ISBN 978-94-91536-75-5.


verder lezen »
 

Landbouwmuseum kan verder!

10 november 2020

Goed Nieuws

Beste mensen,

Het Fries Landbouwmuseum kan weer verder!


Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om in 2021 het Fries Landbouwmuseum een subsidiebedrag te geven van 200.000,- euro. Daarmee is de continuering van het museum voorlopig geborgd.
Afgelopen zomer stelde de provincie vast welke organisaties de komende vier jaar een subsidie krijgen uit de pot voor musea en kunst. Daarvoor had het provinciebestuur advies gevraagd aan twee adviescommissies. Het Fries Landbouwmuseum viel toen buiten de boot. Het College van Gedeputeerde Staten vindt echter dat het museum, conform het advies van de commissie, behouden moet blijven voor Fryslân.

In het komende jaar zal het museum aanpassingen in zijn meerjarenbeleidsplan aanbrengen op basis van de suggesties van de adviescommissie en een aangescherpte visie ontwikkelen voor de toekomst van het museum. Dat kan dan een opmaat zijn naar een continuering van de subsidierelatie over de periode 2022-2024. Het nieuwe plan van het museum moet ervoor zorgen dat de provincie andere middelen binnen de organisatie kan vinden voor ondersteuning van het museum in de periode 2022-2024.
Daarna, vanaf 2024, kan het museum weer meedoen in een volgende subsidieronde.

COVID 19

In verband met Covid-19 is het museum momenteel gesloten.
We volgen hierin de RIVM richtlijen.


 

Boekpresentatatie en aanschaf

18 oktober 2020

Verslag boekpresentatie en informatie over de aanschaf van het boek: Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem | It gie oan!

Dit jaar bestaat de boerderijenstichting 35-jaar. Ondanks 'corona' is na het opschorten van de activiteiten één belangrijke activiteit gelukkig wel overeind gebleven: de overhandiging van het eerste exemplaar vanhet boek 'Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem' aan commissaris van de koning Arno Brok op 10 oktober 2020.

Rudolf reikt het boek aan met behulp van een graanschep. Foto: H. van DokkumburgHet boek werd geschreven door onze bestuursleden Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra. Het is gebaseerd op een aantal jaren onderzoek en bezoeken aan vele boerenerven, met als resultaat een rijk geïllustreerd boekwaarin vroegere specifieke opstallen en versieringen in hun functies zijn vastgelegd. De boerderijenstichting is vereerd dat onze Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok, het eerste exemplaar in ontvangst heeft willen nemen.
Rudolf Jan Wielinga richtte zich tijdens de overhandiging tot de commissaris met de volgende woorden: “Op onze rondritten constateerden we dat veel erfgoed is verdwenen en dat nog veel door functieverlies en verwaarlozing verloren zal gaan. Op de valreep hebbenwe nog iets kunnen documenteren. Dit boek kan daarom als een pleidooi voor het behoud van het nog aanwezige erfgoed worden beschouwd.”
Daarna volgde de plechtige overhandiging. Hiervoor werd een graanschep gebruikt, in verband met de afstandsregels.Commissaris van de koning Arno Brok sprak waarderende woorden over het boek en zei dat het voor beleidsambtenaren op het Provinciehuis bruikbaar was voor het ontwikkelen van beleid. Hij vond dat de boerderijenstichtinggoed bezig is en dat hij uitkijkt naar de volgende publicaties van Hans de Haan en Jacob van der Vaart over de Amerikaanse boerderij en over de Gelede boerderij. Hij zou ook die boeken graag in ontvangst willen nemen en hoopte dat de coronapandemie dan achterde rug zou zijn.Tot slot kreeg Ton Peters, de voorzitter van de Landelijke koepel voor alle zestien boerderijenstichtingen, Agrarisch Erfgoed Nederland, het woord. Hij ging in op de belangenbehartiging op landelijk niveau en bepleitteeen landelijk geldende subsidieregeling voor herbestemming en boerderijrenovatie. Ook liet hij zijn gedachten gaan over de veranderingen die in agrarisch Nederland nog zullen optreden, zoals zonneweides en windmolens, wat zeker zijn invloed zal hebben op hethistorisch waardevolle boerderijenbestand. We zullen daar alert op moeten blijven was zijn waarschuwing.De commissaris van de koning, druk in gesprek met onze voorzitter's Middags was er in verband met de corona-maatregelen, waarbij er maar maximaal 30 mensen in de zaal mochten zijn, voor donateurs nog twee keer een bijeenkomst met PowerPointpresentatie in het Fries Landbouwmuseum.Het was een uitermate geslaagde dag waar ons bestuur tevreden op terug kan kijken. Het Fries Museum bleek een uitstekende gastheer te zijn. Hierna nog enkele foto's van de feestelijke dag.Boven: de zaal, zoals deze vanwege Corona was ingericht.Zowel de Boerderijenstichting als ook de gastgever het Fries Landbouwmuseum houden zich uiteraard aan het coronaprotocol, vandaar een beperkte deelname van maximaal 30 aanwezigen.Onder: een heuse signeersessie door auteur Wiebe HoekstraInvloed adel en eigenerfde boeren
In Fryslân hebben kloosters en adel vanaf het eind van de middeleeuwen een belangrijke invloed gehad op de inrichting en beplanting van het boerenerf. Halverwege de achttiende eeuw, nadat het welstandsniveau van de boerenbevolking was toegenomen, kwam er meeroog voor esthetiek. Bij enkele grote boerenhuizen werden aanzienlijke tuinen aangelegd, waarbij de monumentale tuinen bij de adellijke states als voorbeeld dienden. Maar over het algemeen bleef de inrichting van het boerenerf sober en gericht op doelmatigheid.
Rudolf Jan Wielinga heeft in de loop der jaren een schat aan gegevens verzameld die een goed beeld geven van het boerenerf zoals dat in het verleden heeft gefunctioneerd. Samen met historicus Wiebe Hoekstra is hij de laatste twee jaar regelmatig op pad geweestom deze gegevens verder aan te vullen en te documenteren.
De Boerderijenstichting Fryslân wil door middel van een publicatie in boekvorm over het culturele erfgoed op 'it boerehiem' aandacht vragen bij eigenaren, het publiek en overheden voor dit fenomeen. Hopelijk kan daarmee worden voorkomen dat in de toekomst nogmeer van deze juweeltjes gaan verdwijnen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de inrichting van het boerenerf en het levend erfgoed.
De ontwikkeling vanaf haar ontstaan in de middeleeuwen tot omstreeks 1950 wordt behandeld. Door de huidige modernisering van de landbouw en het veranderen van functies van boerderijen verandert ook de inrichting van het erf. Hopelijk biedt dit boek eigenarenvan een historische boerderij inspiratie voor inrichting van het eigen erf en behoud van oude elementen. Het boek laat zien welke grote rijkdom op het platteland nog aanwezig is, een onderscheidende rijkdom om te koesteren. Sommige nog zichtbare elementen gaanterug tot de terpentijd en de tijd van kloosters en stinzen.
Aanschaf van het boekHet boek kan worden gekocht bij:- diverse boekhandels in Friesland;
- het Fries Landbouwmuseum;
- de tijdelijke webshop. Deze is te vinden via: https://boerderijenstichtingfryslan
.myonline.store/
Donateurs krijgen het boek gratis. Zij hebben hierover al een bericht gehad. Hierbij volledigheidshalve nog de samenvatting:- het boek kan 7 en 21 november worden opgehaald in het FLM;
- het boek kan worden besteld via de webshop met een kortingscode die is toegezonden.

Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem, Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra, Uitgeverij Louise/Boerderijenstichting Fryslân, 2020, 192 p. ISBN 978-94-91536-75-5.

 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »