Eenvoudige ploeg of eergetouw De rêdploech. Kij yn Peru Jirpellân yn Peru op sa'n 2.600 meter hichte. Kij melke Jirpels dolle Colombia, Nariâo. Der't oksen noch in protte brûkt Ecuador, it lân krekt ploege troch de oksen.
volgende

Thema-avond in Veenklooster (met J.Albada)

Eenvoudige ploeg of eergetouw
volgendevorige
Eenvoudige ploeg of eergetouw