Tuinbouwstichting liquideert na 52 jaar.

Tuinbouwstreekorgaan Noordwest Friesland liquideert.

Tuinbouwstreekorgaan Noordwest Friesland liquideert!Na 52 jaar komt er in 1976 een einde aan het samenwerkingsverband van landbouworganisaties en gemeentelijke overheden in Noordwest Friesland. De ontwikkeling van tuinbouw wordt tegenwoordig op projectbasis uitgevoerd. De rol van een aparte stichting is dan niet langer noodzakelijk. Het batig saldo van de Stichting wordt verdeeld over de vier deelnemende gemeenten.De historie
Het bestaan van de Tuinbouwstichting was een initiatief van de Stichting Noordelijke Kleibouwstreek. Een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 9 Noordwest Friese gemeenten opgericht in 1957 en opgeheven op 1 januari 1976. Doel was een antwoord te vinden op de achterblijvende economische ontwikkeling, vooral tengevolge van mechanisering in de landbouw, de hoge werkloosheid en het bieden van een alternatief aan de streek voor de teloorgang van de gardeniers.Er kwamen vier zgn. streekorganen voor de tuinbouw te weten in de gemeenten Wûnseradiel, Menaldumadeel, het Bildt en Barradeel. Vooral op het gebied van fruitteelt en glastuinbouw waren de laatste twee het actiefst en beide instellingen beschikten ook over de meeste middelen. Faciliteiten als een startersubsidie bij nieuwvestiging en het borgstellingfonds werden goed benut.
Tuinderfamilies als Hartman en Ammerlaan kwamen in deze tijd (1969) naar Friesland en vestigden zich in Sexbierum. In de gemeente het Bildt werd de fruitteelt projectmatig ontwikkeld bij Sint Jacobiparochie.In de sfeer van schaalvergroting en grotere gemeenten (Barradeel was per 1 januari 1984 opgedeeld tussen de gemeenten het Bildt en Franekeradeel), werd besloten om de kleinere streekorganen per 1 januari 1986 te laten fuseren tot de Tuinbouwstichting Noordwest Friesland. Het Bildt kreeg het voorzitterschap, Franekeradeel claimde (zich profilerend als bestuurscentrum van Noord-West Friesland) de statutaire vestigingsplaats, de secretaris en het bestuurssecretariaat. De dagelijks bestuurders van de twee andere partners Menaldumadeel en Wûnseradiel kregen de functie penningmeester en waarnemend voorzitter. In het bestuur was een groot aantal instellingen vertegenwoordigd: vakbeweging, standsorganisaties en veilingen leverden samen met de gemeenten 16 bestuurders. Dat aantal is in de loop van de jaren flink teruggelopen.De stichting kreeg een nieuw logo (het kastje in het pompeblêd). De heer Bram Streefland werd aangetrokken als promotor/acquisiteur. In de kosten van de parttime functionaris, die in dienst was van het Landbouwschap, droegen de vier gemeenten vanaf dit moment jaarlijks bij.Na twee jaar vertrok Streefland en vanaf 1993 werd promotie/acquisitie gekoppeld aan het bestuurssecretariaat in Franeker. De heer Rinse Brijker werd het gezicht van de stichting.De activiteiten
De grote nieuwe Tuinbouwstichting werd de partner van de provincie om uitvoering te geven aan het provinciale streven de landbouw te verbreden door de tak glastuinbouw (vanouds op kleine schaal aanwezig) nieuw leven in te blazen. Het provinciale streekplan maakte Noordwest Friesland voorkeursgebied voor de tuinbouw met Sexbierum als hoofdplaats. Er kwam Europees geld voor de uitbreiding van de al onder het Streekorgaan Barradeel opgestarte ontwikkeling in Sexbierum. Met subsidie maar verder helemaal voor risico van de Tuinbouwstichting werd het project Sexbierum (bruto 30 ha) ontwikkeld.
Ondertussen was de stichting vanaf 1991 deelnemer geworden in het op initiatief van het ministerie van LNV opgerichte noordelijke samenwerkingsverband, Stichting Acquisitie Glastuinbouw Noord Nederland (SAGNN). Daarvoor opereerden de noordelijke tuinbouwlocaties (NW Friesland, Hoogezand, Emmen en Eemsmond) onder eigen vlag. Gezamenlijk werd op beurzen en richting politiek de vestiging van tuinders in het noorden optimaal voor het voetlicht gebracht.In 1996 speelde de landelijke discussie rondom de herstructurering van de glastuinbouw. Op het nippertje werd Noordwest Friesland één van de lijst van tien gebieden die middels een contract tussen de minister van LNV en LTO Nederland werden aangewezen om een rol te gaan spelen in die herstructureringsoperatie.
De Tuinbouwstichting speelde daar als eerste op in door in een samenwerkingsstructuur met enkele private partijen, een adviesbureau, een makelaar, een aannemer en een bank het grotere gebied Berlikum (bruto 180 ha) tot ontwikkeling te brengen. Tuinbouwontwikkeling Friesland (TOF) was de uitvoeringsorganisatie. Reden van die samenwerking was het grote risico te spreiden over meerdere partijen.
TOF heeft landelijk naam opgebouwd en informatie vergaard van tuinders en netwerkorganisaties. Met name Sexbierum en Berlikum zijn landelijk als vestigingsplaats voor de tuinbouw bekend geraakt. Het optreden van commissaris van de koningin Hans Wiegel in het Westland stond in 1991 paginagroot in de Telegraaf.
Geholpen door de gunstige conjunctuur en de bewezen klimatologische goede omstandigheden is project Berlikum wat tuinbouwgrond betreft, geheel uitgegeven. Circa 80 hectare is ondertussen gerealiseerd.Toekomstige ontwikkeling zonder tuinbouwstichting
Naast de projectontwikkelingsactiviteit was de Tuinbouwstichting verpachter van bijna 80 ha akkerbouw en fruitteeltgrond in Franekeradeel en het Bildt. In het Bildt had de stichting daarvan zelf ruim 8 ha in eigendom. In de afgelopen tijd is de grond verkocht en zijn de pachtcontracten herzien. De burgemeester van het Bildt de heer A. van der Werff mag in zijn functie als voorzitter de laatste activiteiten coördineren.
De provincie heeft in het nieuwe streekplan vastgelegd om bruto 450 ha (netto de helft glas) op enkele locaties in Noordwest Friesland te realiseren. De uitvoering van het nieuwe gebied Waddenglas is ter hand genomen door de gemeente Franekeradeel, DLG en de provincie. De stichting vervult daarin geen rol meer. Voor de stichting reden om te besluiten de activiteiten te beëindigen en het batig saldo te verdelen over de vier gemeenten met het verzoek dit in te zetten voor de tuinbouw in hun gebied.Bestuursamenstelling
Het laatste bestuur werd gevormd door

A. van der Werff, voorzitter;

T. Twerda, secretaris,

Mw. G. van Delft-Jaasma, penningmeester,

T. Piersma, vice voorzitter,

H. van der Gaast,

A. Runia,

H. Veldema,

P. Visser,

A. Cornelissen en

M. Schiphof.
Het bestuur werd ondersteund door D. Osinga.
Voor nadere informatie:
Dirk Osinga
Postbus 675
8901 BL Leeuwarden
058-2534000
d.osinga@tnwf.nl


Laatst gewijzigd op 3 april 2009