ABTB. Oprichting en werkzaamheden afd. op Ameland v.a. 1920.

ABTB. Oprichting en werkzaamheden van de afdeling op Ameland.

Oprichting en functioneren van de afdeling ABTB op Ameland (periode 1922-1932).

Al gauw nadat in het jaar 1922 de afdeling van de A.B.T.B (Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond) was opgericht, zou blijken dat deze A.B.T.B. al spoedig de destijds op Ameland aanwezige landbouwvereniging ‘Ameland Vooruit’ voorbij zou streven en veel invloed zou krijgen bij vooral de boeren van Buren.
Deze katholieke organisatie heeft in de in die tijd op Ameland werkzame pastoor Th. W. van de Pavert een strijdbaar voorvechter gevonden, die zich graag ingezet heeft voor de belangen van de boeren uit Buren.

Op 20 augustus 1922 nodigt pastoor van der Pavert de boeren uit de parochie uit om in een vergadering bijeen te komen ten einde een afdeling A.B.T.B. op te richten. Een uitgenodigde spreker zet - overeenkomstig de uitdrukkelijke wens van de Bisschoppen zich rooms te verenigen - duidelijk uiteen wat het nut is van het organiseren van landbouwers. Aan het eind van deze vergadering besluiten 21 aanwezigen zich als lid van de nieuwe afdeling van de A.B.T.B. op te geven.

Op 18 september vindt de volgende vergadering plaats. Er wordt een heus bestuur gekozen en men bespreekt enkele artikelen van de statuten. Ook besteedt men aandacht de gezamenlijk inkoop van kunstmest en veevoer.
Met het oog op de komende verdeling van de nog aanwezige gemene gronden wordt het belang besproken van een boerenleenbank.
Verder deelt pastoor mee dat door hem pogingen zijn aangewend om een paar jongens bijna kosteloos onderwijs op de landbouwschool te Raalte te laten volgen omdat er op landbouw- en veeteeltterrein op Ameland in de toekomst nog veel te verbeteren valt. Zo hebben in dit kader Sipke de Jong en Jacob Tjeerds Kooiker in het jaar 1922 de middelbare landbouwschool te Raalte bezocht.

In de bestuursvergadering van 20 september 1922 wordt de contributie besproken. Pastoor stelde voor om wekelijks een dubbeltje te offeren.

Op donderdag 28 september komt er al een spreker die het nodige vertelt over een Handelsraad, een ongevallenverzekering en een boerenleenbank. Bij de rondvraag verklaren de aanwezige leden zich voor de oprichting van een boerenleenbank.

Op zondag 7 oktober komt het bestuur na het lof op de pastorie bijeen en wordt een schrijven van de Handelsraad aangaande prijzen, spoorvracht, staangelden en overlaadkosten van kunstmest besproken. Wil men op het voordeligst uit zijn, dan moet men per volle wagon bestellen.
Op 12 oktober wordt in een ledenvergadering de werking van een boerenleenbank nog eens uiteengezet. De spreker wijst daarbij op het nut van sparen, niet alleen bij grotere bedragen, maar stelt ook dat vooral bij kinderen de geest van spaarzaamheid wordt aangekweekt. Het probleem dat men f 5,00 boete moet betalen bij uittreding van de bestaande bank wordt door de spreker opgevangen door de mededeling dat getracht zal worden deze boeten te laten betalen door de Centrale bank in Eindhoven.
In de bestuursvergadering van 13 oktober - dus reeds de dag na de vorige vergadering - wordt besproken dat men liefst nog in dit jaar gebruik wil maken van een leenbank.
Tijdens deze vergadering kwam Foppe (Wouters) Metz nog met een bestelling van 600 pond reuzel.

In de algemene ledenvergadering van 16 oktober komt een mededeling binnen over aangevraagde voeraardappelen. Het bestuur krijgt machtiging de aardappelen niet duurder dan 78 cent franco Ameland in te kopen. Ook bespreekt men de inkoop van stro. Voor het sluiten van de vergadering richt de eerwaarde adviseur nog een verzoek tot de leden om op de derde zondag van iedere maand een gemeenschappelijk H. Communie te doen.

In de algemene ledenvergadering van 2 november moet een kassier voor de op te richten boerenleenbank benoemd worden. De eerwaarde adviseur meent in de heer Foppe de Jong een geschikt persoon te hebben gevonden, die dan ook met 27 van de 29 stemmen wordt benoemd. Daarna komt het bedanken voor de landbouwvereniging ‘Ameland Vooruit’ ter sprake en met algemene stemmen wordt besloten het lidmaatschap daarvan op te zeggen.

Op 17 november deelt pastoor mee dat er een Koninklijke goedkeuring is verkregen voor de op te richten boerenleenbank. Verder laat de centrale bank weten dat f 5,00 restitutie zal worden verleend aan hen die lid zijn van de neutrale boerenleenbank te Hollum en die dit lidmaatschap voor 1 januari opzeggen. Er komt een raad van toezicht. Na nog enige zaken over de inkoop van veevoer te hebben behandeld, sluit de voorzitter G. de Jong deze vergadering met de Christen groet af.

Op 1 december wordt het huisreglement van de boerenleenbank besproken. De heer Foppe de Jong wordt nu definitief benoemd tot kassier. Uiteraard worden er vragen gesteld betreffende werking der leenbank en het nemen van voorschotten. Er worden bedragen vastgesteld, welke de leden als voorschot en in lopende rekening kunnen ontvangen. Met algemene stemmen wordt nu besloten tot lidmaatschap van de afdeling A.B.T.B van de Boerenleenbank. En er wordt een krediet van f 5.000,00 in de lopende rekening toegestaan.

In de algemene ledenvergadering van 20 december komt men tot de conclusie dat de voorjaarskunstmest, met name super en chili, niet duur is. Daarom wordt de leden in overweging gegeven thans een bestelling te doen.
Degenen, die niet op vastgestelde datum betalen, zullen per maand ½ % rente moeten betalen. Daar er deze avond niets meer te verhandelen valt wordt de avond verder gevuld door een gezellige bespreking van minder belangrijke zaken.

De algemene ledenvergadering van de A.B.T.B. in de school te Buren op 26 januari 1923 wordt volgens het verslag van die avond bezocht door de eerwaarde adviseur, ’t voltallig bestuur en 34 leden. Met enige verbazing constateert men dat er in de afgelopen maanden voor grote bedragen aan veevoer, kunstmest, enz. omgezet is en dat de afdeling zich kan verheugen op een gemaakte netto winst van f 94,66. Men besluit dit bedrag te benutten voor de aflossing van schulden en het nemen van een aandeel in de Handelsraad. Het blijkt dat nog niet alle aan de leden geleverde goederen zijn betaald. Daarom besluit men op voorstel van de eerwaarde adviseur dat uitstaande posten binnen een half jaar moeten worden betaald met een rente van ½ % per maand.
Vervolgens wordt de gemeenschappelijke inkoop van verschillende kunstmest- en veevoerartikelen besproken. Er wordt daarna flink gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot bestellen.
In zijn slotwoord wijst de eerwaarde adviseur nog op de maandelijkse gemeenschappelijke H. Communie en maant hij de leden aan tot zuinigheid.
Waar, door de slechte tijdsomstandigheden, voor werkverschaffing moet worden gezorgd en hier ter plaatse door de afdeling zo veel mogelijk getracht wordt stoffelijke voordelen te behalen, meent zijne eerwaarde de raad te moeten geven toch vooral op nuttige wijze zijn geld te besteden. Dat deze goede raad niet in de wind wordt geslagen bewijst het dankbaar applaus.

In de vergadering van 3 maart 1923 wordt aangaande de gemeenschappelijke verkoop van vee meegedeeld dat de Handelsraad de heer Loefs verzocht heeft een reis naar Ameland te maken om te zien of hij op dit punt iets kan doen. De vergadering is blij met dit voorstel omdat men van mening is dat vooral voor de lammeren en de wol betere prijzen bedongen kunnen worden.
Men is van mening dat men met de schapenfokkerij nu wel op de goede weg is, waarbij vooral de goede hoedanigheden van het Texels rasschaap in aanmerking wordt genomen.

Op 1 mei wordt verslag uitgebracht van de besprekingen tussen het bestuur en de heer Loefs aangaande de verkoop van lammeren, varkens, kalveren en wol. Daar men hier op het eiland zijn product moeilijk aan de markt kan brengen en men meestal aangewezen is op steeds de zelfde opkopers wordt met genoegen kennis genomen van het bericht dat de heer Loefs bereid is zowel de lammeren als ook de wol te kopen. Ook voor gemeste varkens en kalveren is wel een beter afzetgebied te vinden. Waar men van oordeel is de afgeleverde wol zo schoon mogelijk moet worden afgeleverd, wordt een commissie benoemd die hier bij de aflevering op toe zal zien. De heer D. Brouwer zal zich aangaande het punt van de gezamenlijke inkoop van biggen met de inkoop ervan belasten. Hierna wordt de zo gezellige en flink bezochte vergadering door de voorzitter op gebruikelijke wijze gesloten.

De uitgebreide agenda van de algemene vergadering op 23 augustus 1923 betreft de bestelling van kunstmest en brandstof. Daar de prijzen van kunstmest niet hoog zijn (slakkenmeel16,5 cent per % en kalizout 40% f 4,25 te Franeker) komt het het bestuur voor, een en ander nu in voorverkoop te gaan bestellen. Het bestuur krijgt machtiging om de scheepsvracht bij inschrijving te gunnen aan de laagste inschrijver.
Het volgende punt betreft het aan huis bezorgen van de goederen. De voerlui uit de leden worden uitgenodigd om zich hiervoor disponibel te stellen. Drie voerlui geven zich hiervoor op en zijn bereid tegen een tarief van 15 cent per zak de bestelde goederen thuis te bezorgen.
Daarna spoort de eerwaarde adviseur de ouders aan er toe mee te werken het zo nuttige vervolgonderwijs voor de grotere jongens te laten doorgaan.

Nadat de algemene vergadering van 26 september door de voorzitter met de Christen groet is geopend, wordt de vraag besproken of een eigen vrachtonderneming ook mogelijk zou zijn?
Vervolgens komt de aankoop van de winterfourage aan de orde. Het bestuur stelt daarbij de leden voor om thans hun bestellingen te doen met het oog op de oplopende prijzen tegen de winter.
Ook komt de aankoop van een handdorsmachine (hekelmachine) aan de orde. Het blijkt dat veel leden daar geen belang meer bij hebben gezien de aanwezigheid van de reeds bestaande motor. (d.i. een dorsmachine met motoraandrijving)

Fig.

Desondanks besluit men toch de handkrachtmachine van J. de Jong voor f 50,00 te kopen.

Op 12 december 1923 komt in de ledenvergadering het voorstel van het bestuur ter tafel om ook te leveren aan niet-leden en dan met 4 % opslag voor de kas. Omdat velen het niet eens zijn met dit bestuursvoorstel volgt een drukke discussie. Men meent dat men niet moet leveren aan hen die buiten de bond staan. Een ander voorstel is dat men wel aan andersdenkenden kan leveren - op de wijze zoals door het bestuur is voorgesteld - maar dan niet aan eigen geloofsgenoten. Uiteindelijk gaat de vergadering toch mee met het bestuursvoorstel.
Betreffende het punt betalingscondities herinnert het bestuur de leden er aan dat de rekeningen op de vastgestelde tijden moeten worden voldaan.
Bij de rondvraag volgt het voorstel om nog eens een kaartavondje onder de leden te houden, waarop iemand alvast twee krulstaartjes benevens twee zakken gerstemeel als prijs beschikbaar stelt. Het bestuur besluit dit voorstel nog eens in een bestuursvergadering te bespreken.

In de ledenvergadering van 23 mei 1924 wil men de gemeenschappelijke verkoop van lammeren en wol bespreken. Enkele leden menen dat men over de lammerenhandel eerder had moeten vergaderen. De prijzen welke reeds eerder zijn geboden, hebben enige leden reeds doen besluiten om hun lammeren te verkopen. Het bestuur wil echter meer concurrentie in deze handel brengen.
De wol zal in massa worden verkocht. De eerwaarde adviseur wijst nog eens op het belang van de melkcontrole. Bij de rondvraag wordt voorgesteld de gemeenschappelijk ingekochte goederen bij minstens 5 wagens wol deze voor de steiger van Buren te doen lossen.

Algemene – tevens jaarvergadering A.B.T.B. op 22 januari 1925, ’s avonds 7 uur in de school te Buren. Aanwezig zijn de eerwaarde adviseur, het bestuur en 37 leden. De voorzitter opent de vergadering op de gewone wijze, waarna de eerwaarde adviseur het daarbij gebruikelijke gebed voorleest. Hierna brengt de secretaris verslag uit van het afgelopen jaar. Aan de orde komt de gemaakte winst. Het bestuur stelt voor f 50,00 van de winst uit te trekken ter vergoeding aan de betrokkenen wier varken bij de verkoop gestorven zijn. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Dan besluit men het patroonsfeest te vieren met ’s morgens een H. Mis en algemene H. Communie en ’s avonds een kaartavond te houden. Hiervoor wordt een bedrag van f 39,00 voor prijzen van de winst uitgetrokken. Daarna wordt het Bondslied uitgereikt en onder begeleiding van een paar blaasinstrumenten wordt er flink en vrolijk gerepeteerd.
Vervolgens stelt het bestuur voor aan niet-leden met 3% voor de kas te leveren. Aangezien niet-leden prompt op tijd betalen en er geen renteverlies te boeken valt adviseert het bestuur dit voorstel aan te nemen.
Een belangrijk punt betreft het voorstel tot aankoop van een volbloed stier met beste productiecijfers. Na veel overwegingen wordt dit voorstel aangenomen Waar naar het schijnt voor Nes de behoefte aan een betere stier groter is dan in Buren, wordt goedgevonden dat de stier voorlopig in Nes zal worden gestationeerd.
Bij het volgende punt geeft de eerwaarde adviseur ernstig in overweging zich te ontdoen van honden, daar deze bij los lopen vele onaangenaamheden veroorzaken bij schapen, melkbussen, keukengereedschap enz.
Daarna volgt het voorstel om een cultivator voor gemeenschappelijk gebruik aan te schaffen, doch dit voorstel wordt verworpen met 21 tegen 16 stemmen. Hierop sluit de voorzitter de vergadering op gewone wijze en volgt nog het gebed van de eerwaarde adviseur.

In de volgende ledenvergadering, die gecombineerd is met de jaarvergadering van de plaatselijke Boerenleenbank, wordt op 18 februari 1925 besloten een hoger krediet bij de boerenleenbank te realiseren. Met algemene stemmen van de 42 aanwezigen wordt besloten tot een aanvrage van een kredietverlening van f 10.000,00.

Op 22 april 1925 opent de voorzitter op gebruikelijk wijze de vergadering, waarna het bondslied wordt aangeheven. Tijdens de vergadering besluit men dat ieder lid de vrijheid behoudt de lammeren te verkopen aan wie hij wil.
Bij de rondvraag wordt nog gevraagd of het niet mogelijk en wenselijk zou zijn de A.B.T.B - stier enige tijd in Buren te plaatsen. Men besluit in de vergadering echter het dit jaar nog zo vol te houden.
De eerwaarde adviseur spoort de leden tot toetreding bij de Controlevereniging aan. Bij de vraag naar verkoop van veevoer wordt besloten dit punt aan te houden en te zijner tijd te behandelen.

Op de ledenvergadering van 30 september 1925 besluit men onder mee tot een gemeenschappelijke inkoop van eetaardappelen. Waar er nog al behoefte bestaat besluit men tot inkoop over te gaan.

Tijdens de jaarvergadering van de A.B.T.B. van 1 februari 1926 komt het bestuur met het voorstel wederom een kaartavond te houden en daarvoor een bedrag van f 40,00 van de behaalde winst uit te trekken. De vergadering accepteert dit voorstel evenals het voorstel om f 10,00 te schenken aan de fanfare.
Wanneer het stoffelijke gedeelte van het verslag is behandeld, brengt de eerwaarde adviseur de leden de geestelijke voordelen, die te behalen zijn in de vereniging onder de ogen. Allereerst het ontzaggelijke nut in de maandelijkse H. Communie. Hij spoort verder de leden aan zoveel mogelijk in de week de H. Mis en zondagmiddag de oefeningen bij te wonen en dringt er bij de ouders op aan hun kinderen vooral hun vrije zaterdag nuttig te laten besteden. Verder wijst de eerwaarde adviseur op het behartigen van de zedelijke belangen en vooral de deugden van voorzichtigheid, rechtvaardigheid, standvastigheid en matigheid te beoefenen..
Daarna vraagt hij aandacht voor de vele werkzaamheden van de secretaris en ook voor die van de kassier van de boerenleenbank en vraagt hij van de vergadering de goedkeuring om de secretaris een gratificatie van f 25,00 te schenken. Vervolgens wordt de Roomsche Blijdschap gezongen.. Niets meer aan de orde zijnde besluit de voorzitter deze geanimeerde vergadering met de Christen groet.

Op de vergadering van 5 februari 1927, die belegd is met die van de Boerenleenbank, opent de voorzitter op roomse wijze.
Uit het jaarverslag van de secretaris-penningmeester blijkt dat de omzet dit jaar weer die van het vorige jaar overtreft. Er is een bedrag van ruim f 27.000,00 in de handel omgezet. Hiervan wordt hiervan voor ruim f 2.000,00 afgenomen door niet-leden.
De winst bedraagt meer dan f 500,00, zodat de reserve thans geschat kan worden op meer dan f 1.700,00. Deze reserve bestaat nu uit de waarde van 2 stieren, een brandkast, een aandeel Handelsraad en verder uit contanten. Het ledental van de afdeling is dit jaar met enige inwonende leden gestegen en telt nu 67.
Het bestuur heeft zich beijverd wat meer concurrentie in de veehandel te brengen. Met de verkoop van koeien heeft dat veel succes gehad. Wie had ooit kunnen denken dat ons vee nog in de omstreken van Woerden en Texel terecht zou komen.
Ook de gezamenlijke afzet van wol is weer naar genoegen verlopen. De conclusie is dan ook dat we tevreden kunnen zijn over het afgelopen boekjaar, waarin steeds de beste harmonie van leden en bestuur tot uiting is gekomen..
Vervolgens blijkt dat men in Ballum graag een van onze stieren wil kopen. Het bestuur is van mening dat zulks kan, mits er een goede prijs voor te bedingen is. Uit een stemming blijkt dat het bestuur hiertoe over kan gaan.
Het bestuur stelt nu voor dit jaar geen kaartavond te houden, maar wel het 5-jarig bestaan van de vereniging feestelijk te vieren. Eén van de leden geeft het bestuur in overweging de kosten verbonden aan een kaartavond uit te sparen en dit geld aan te wenden voor een geschenk aan onze eerwaarde adviseur als blijk van waardering voor zijn vele werkzaamheden aan de A.B.T.B. verricht. De eerwaarde adviseur geeft echter te kennen dat hij de beste bedoelingen van het bestuur en leden zeer op prijs stelt, doch nooit of nimmer een geschenk wenst te aanvaarden. Het beste geschenk dat men hem kan geven is dat de leden trouw hun maandelijkse algemene H. Communie zullen houden en hun in stelling zullen blijven steunen.

In de vergadering van 20 mei 1927 geeft de voorzitter na opening tot zijn leedwezen te kennen dat de beminde adviseur naar Assen vertrokken is. Hij schetst nog eens in waarderende woorden de ijver, de raad en daad waarmee pastoor van de Pavert de vereniging altijd ter zijde stond en steeds in de weer was voor het geestelijk en stoffelijk belang van de boeren.
Daarna richt hij zich tot de nieuwe herder, die ook op deze vergadering is uitgenodigd. Hij hoopt en vertrouwt dat de nieuwe geestelijke leider genegen is op de zelfde wijze zijn steun zal willen geven aan de A.B.T.B. als zijn voorganger. Pastoor Schenk geeft dan de vergadering te kennen dat het hem aangenaam zal zijn met de parochianen mee te werken, dat de belangen van de vereniging de zijne zullen zijn en hij belooft verder zijn volle medewerking.
Hierop volgt een hartelijk applaus en wordt nu onder begeleiding het bondslied aangeheven en de drie coupletten van kruis en ploeg uit volle borst meegezongen.
Bij de rondvraag wordt nog voorgesteld een waskuip met wasmiddel voor de schapen aan te schaffen.

Het voorstel van het bestuur gedaan in de vergadering van 23 november 1927 betreft een verandering in de stierenhouderij. Men wil graag weer samenwerking verkrijgen met de van ouds bestaande stierenhouder. De vergadering steunt hierbij het voorstel van het bestuur.
Vervolgens wordt besproken het punt van een telefonische aansluiting voor Buren. De voorzitter geeft daarbij een overzicht van de kosten van aanschaffing. Besloten wordt nog de nodige informaties in te winnen.
Er zijn klachten dat er regelmatig geen voldoende veevoer in voorraad is.
Ook zijn er klachten dat de secretaris-penningmeester niet vlug genoeg is met het uitgeven van de rekeningen. Deze echter stelt dat zijn gewone werk voor gaat en hij geeft daarbij de leden in overweging naar een andere secretaris uit te zien.

Wanneer de voorzitter de jaarvergadering van 16 februari 1928 geopend heeft, volgt het verslag van het afgelopen jaar. Aangaande het financiële gedeelte en vooral bij de post vorderingen wenst de eerwaarde adviseur nadere inlichtingen. Hij vindt de post vorderingen verbazend hoog en zou liever op contante betaling aansturen.
De penningmeester licht toe dat deze post op 1 januari nog al belangrijk is vooral door het besluit het lopend halfjaarlijks krediet te laten beginnen met 1 november. Hij vreest dat wanneer men besluit contant te laten betalen de vereniging maar weinig omzet zal hebben. Er wordt dus met klem op aan gedrongen de schulden binnen de gestelde termijnen te voldoen.
Hierna wordt de kaartavond besproken. Het voorstel van het bestuur om evenals voorgaande jaren een kaartavond te houden wordt met algemene stemmen aangenomen. Besloten wordt op de vastgestelde dag ’s morgens een algemene H. Communie te houden en de avond genoeglijk door te brengen.

Tijdens de ledenvergadering van 28 september blijkt dat er een voorlopige overeenkomst getroffen is tussen het bestuur en D. de Jong (de stierenhouder van ouds). Het voornaamste punt van deze overeenkomst is dat de ene partij de andere 1/3 van het meerdere dekgeld zal moeten afstaan. Er wordt bij de leden met klem op aangedrongen te moeten zorgen dat bij elke stier even veel koeien worden gebracht.
Daarna gaat het weer over de telefoonaansluiting voor en met Buren. De eerwaarde adviseur vraagt over dit punt het woord en geeft zijn mening over het voor en tegen van een publieke spreekcel en aansluiting, doch voelt het meest voor een gewone aansluiting en dan zoveel mogelijk in de kom van Buren. Daar niemand een betere oplossing weet, wordt besloten volgens het idee van de eerwaarde adviseur. Het bestuur zal de nodige stappen voor een aansluiting doen, die zal komen voor de rekening van de A.B.T.B., terwijl voor ieder gesprek 10 cent gestort moet worden als tegemoetkoming in de kosten.
Hierop volgt de bespreking van de landbouw vakantie-cursus. Eerwaarde geeft hierover inlichtingen en vertelt hierover een onderhoud gehad te hebben met een onderwijzer met de landbouwakte uit Joure. Hij noemt verder het bedrag der eventuele kosten in verband met het grote nut van zo’n cursus. Er schijnt uit de vergadering hier veel animo voor te bestaan en er wordt aldus besloten de nodige moeite te doen om de cursus plaats te doen vinden in de kerstvakantie.
Voor de kwestie een opslagplaats te houden voor veevoer en kunstmest verzoekt de eerwaarde adviseur een uitstel tot een volgende vergadering.

Algemene leden- en jaarvergadering van de A.B.T.B. op 18 maart 1930 in het Patronaatsgebouw.
Een belangrijk punt betreft de financiële toestand en het bestuur stelt voor een verhoging van krediet bij de boerenleenbank aan te vragen. Door het verlenen van krediet aan de leden en de steeds groter wordende omzet blijkt het bestaande krediet van f 10.000,00 niet toereikend te zijn. Daarom wordt in de vergadering het voorstel van de kassier om een krediet tot f 25.000,00 aan te vragen door de vergadering met algemene stemmen aangenomen.
In verband met de steeds groter wordende hoeveelheid werkzaamheden vraagt de secretaris-penningmeester verhoging van salaris. Na bespreking in de vergadering wordt de vergoeding nu f 250,00.
Aan het eind van de agenda wenst de adviseur nog een ernstig slotwoord te zeggen. Hij dringt er vooral op aan de geestelijke belangen op de voorgrond te stellen. Met de deelname tot de algemene maandelijkse H. Communie ziet het er volgens spreker slecht uit en hij geeft onomwonden zijn misnoegen hiervoor te kennen en dreigt zelfs de M.H.C niet meer van de preekstoel af te kondigen indien dit niet beter wordt.
Na dit ernstige woord wordt de vergadering op de gebruikelijke manier gesloten.

In de vergadering van 23 maart 1931 worden o.m. de wagenvrachten besproken. Het bestuur is van mening dat de bestaande tarieven: namelijk 15 cent per zak van 100 pond naar Buren en 10 cent naar Nes wel wat hoog zijn. Daarom wordt voorgesteld de tarieven vanaf de ree te blijven handhaven en die van de steiger te verlagen met respectievelijk 5 en 2½ cent.

Tot slot nog de ledenvergadering van 7 oktober 1932. De agenda bevat o.m. het punt bespreking schapenfokkerij. De sinds vorig jaar gekomen nieuwe adviseur – pastoor H. C. Koelman - die zo voor en na met ons lammerenafzetgebied op de hoogte is gekomen, weet dat in die streken vroeg geboren lammeren worden gevraagd en geeft dus in overweging de geboortetijd van de lammeren te doen vervroegen.
De voorzitter is van mening dat door de plaats gevonden verdeling der markegronden en het ophouden van de zogenaamde Vrijgang het aanschaffen van fokrammen niet meer mogelijk is, wat ten gevolge heeft dat wij afzakken met het zo gewilde Texelse ras. Gezocht wordt nu naar een mogelijkheid in om de dektijd een stuk grond te vinden waarop gemeenschappelijk de schapen bijeen kunnen worden gebracht. De zeedijk zou daarvoor een geschikte plaats kunnen zijn. Dit voorstel vindt veel bijval.
Dan blijkt dat verschillende leden nog met koppels lammeren zitten, die ze niet of hoogstens voor 4 à 5 gulden kwijt kunnen. Bovendien zit er nog de hele partij wol van meerdere jaren. Gelukkig is een kennis van de eerwaarde adviseur direct bereid de boeren te helpen en al het mogelijke te doen om een afzetgebied te vinden.
Hij slaagt er in van de regering voor de lammeren van de A.B.T.B. een uitvoerconsent te krijgen. Eén en ander heeft tot gevolg gehad dat alle overtollige lammeren benevens alle wol met schipper Hofker rechtstreeks naar Uithoorn is vervoerd. Zo is dus een groot geldelijk voordeel behaald benevens een grote last weggenomen, die de rammen in dit seizoen hebben veroorzaakt.
Tijdens de vergadering wordt nog het voorstel gedaan eens vaker te vergaderen. Zulke gezellige vergaderingen als deze moeten vaker plaats vinden.

O.Straatsma.
Laatst gewijzigd op 3 februari 2009